Δράσεις

Σήμερα το Ινστιτούτο, έχοντας ως παρακαταθήκη μια πολύπλευρη δράση, την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας από το 2010, υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που αγγίζουν την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, σχεδιάζονται από εκπαιδευτικούς της ΠΕ και έχουν ως αποδέκτη τον εκπαιδευτικό της ΠΕ.

Στα πλαίσια αυτά υλοποιούμε την πράξη «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς-Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης-κατάρτισης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένου περιβάλλοντος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, μέσω της αξιοποίησης της διεθνούς εμπειρίας, αλλά και της διάχυσης της ελληνικής εμπειρίας.

Οι δράσεις αυτές ενταγμένες σε επιστημονικά προγράμματα, αποτελούν το δρόμο με τον οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα θα «παντρέψει» τις διεκδικήσεις του με την επιστήμη και την τεχνογνωσία.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς-Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Δράση 1: Οργάνωση, Διοίκηση και Επιστημονικός Συντονισμός της Πράξης

Η συγκεκριμένη Δράση, αφορά στον επιχειρησιακό και επιστημονικό συντονισμό του συνολικού έργου. Συγκεκριμένα θα εκπονηθούν και προταθούν προς εφαρμογή οδηγίες, σχέδια δράσης, καθώς και τα απαραίτητα πρότυπα διαχειριστικά και επιστημονικά εργαλεία, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της Πράξης.

Δράση 2: Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Στο πλαίσιο της 2ης Δράσης, θα συσταθεί Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, στελεχωμένη από μέλη της Ομάδας Επιτελικού Σχεδιασμού και Επιστημονικής Παρακολούθησης του Έργου και της Ομάδας Διοίκησης Έργου, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης Πράξης.

Δράση 3: Σχεδιασμός και Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal)

H Διαδικτυακή Πύλη (Portal) θα υποστηρίξει την ανάδειξη και προώθηση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης Πράξης.

Δράση 4: Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστήματος Τηλεκπαίδευσης (e-Learning)

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η ανάπτυξη και υποστήριξη συστήματος τηλεκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Πράξη, αλλά και γενικότερα στο Πρόγραμμα Πράξεων του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.

Δράση 5: Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Πράξης

Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Πράξεων αποτελεί η παρακολούθηση του κύκλου ζωής της Πράξης.

Δράση 6: Ανάπτυξη Διακρατικών Συνεργασιών & Ανάδειξη της Εμπειρίας των Εκπαιδευτικών

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας από το διεθνές περιβάλλον και παράλληλα την υποστήριξη, προώθηση και διάχυση της εθνικής εμπειρίας.

Δράση 7: Σχεδιασμός - Οργάνωση και Λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου – Αποκεντρωμένες Δομές ΙΠΕΜ/ ΔΟΕ

Η συγκεκριμένη Δράση αποτελεί μια από τις πλέον κομβικές Δράξεις της Πράξης. Αφορά στις ενέργειες οργάνωσης και λειτουργίας αποκεντρωμένων δομών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερόμενων μερών, όπως γονείς και μαθητές σε τοπικό επίπεδο.

Δράση 8: Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών & Ερευνητικών Προτεραιοτήτων

Η συγκεκριμένη Δράση έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να:
  • Διερευνηθούν οι τοπικές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες εφαρμογής της Πράξης, προκειμένου να εμπλουτισθεί το επιμορφωτικό υλικό των θεματικών ενοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
  • Διερευνηθούν οι ερευνητικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας σε τοπικό επίπεδο, στη βάση των οποίων το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ θα εκπονήσει σειρά μελετών/ ερευνών.

Δράση 9: Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού των Δράσεων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Η συγκεκριμένη Πράξη έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού στις Δράσεις Ευαισθητοποίησης & Ενημέρωσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα προκύψει από τη σχετική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Δράση 10: Ψηφιοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού

Αντικείμενο της συγκεκριμένης δράσης είναι η ψηφιοποίηση του εκπονηθέντος εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Δράση 11: Εκπόνηση Υλικού Αξιολόγησης/ Πιστοποίησης

Η Δράση αφορά στην εκπόνηση του υλικού αξιολόγησης/πιστοποίησης των συμμετεχόντων στα προγράμματα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης.

Δράση 12: Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση των σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Η προσέλκυση των επιμορφωτών θα γίνει μέσω πρόσκλησης για ένταξη σε μητρώο και η επιλογή τους θα γίνει μέσω σχετικής Επιτροπής Επιλογής. Η προσέλκυση των επιμορφούμενων θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, της ιστοσελίδας του ΙΠΕΜ/ ΔΟΕ και στη συνέχεια του Portal του Έργου, καθώς και συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών.

Δράση 13: Προβολή & Δημοσιότητα της Πράξης

Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του έργου αλλά και για την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δράση 14: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Αντικείμενο της Δράσης είναι η εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης, με σκοπό την αποτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής υλοποίησης της Πράξης, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων, δεδομένου ότι η αξιολόγηση αποτελεί μέσο για την εκτίμηση της ποιότητας και της ορθότητας του προγραμματισμού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white