Σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

  1. Η έρευνα, μελέτη κατ επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων και ζητημάτων γενικώς, κυρίως δε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε έτσι επεξεργασμένα να τίθενται στον Κλάδο προς λήψη σχετικών αποφάσεων για την ανάδειξη, την προώθηση, και τη προβολή τους, με στόχο την υλοποίηση των επιστημονικών γι' αυτά πορισμάτων.
  2. Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιστη¬μονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτε¬ρικού ή του εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
  4. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευ¬ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white