Επιμορφωτικά Αντικείμενα Φεβρουαρίου 2015

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα Επιμορφωτικά Αντικείμενα Ιανουαρίου 2015. Κάνετε κλικ σε κάθε τίτλο για να δείτε την περιγραφή του!

Υποέργο 8: Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης

Α. Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου & Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στις βασικές αλλαγές που έχουν προκληθεί στο εργατικό Δίκαιο της χώρας κυρίως μετά την είσοδο της Ελλάδας στη μνημονιακή εποχή. Ειδικότερα επιδιώκει να ενισχύσει τους...
Β. Αρχές και τεχνικές Επικοινωνίας και Δημόσιου Λόγου
Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί να εισάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στις βασικές αρχές της επικοινωνίας και τις τεχνικές ανάπτυξης και προβολής του δημόσιου λόγου (public speaking). Σκοπός της αποτελεί η ενίσχυση της ικανότητας να αντιλαμβάνονται...
Γ. Σύγχρονα θέματα κοινωνικής ασφάλισης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων και τεκμηριωμένων πληροφοριών πάνω στις πρόσφατες αλλαγές των νόμων και των ρυθμίσεων σχετικά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. Επιχειρεί να...
Δ. Ζητήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασιακές σχέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η θεματική ενότητα αυτή αποσκοπεί στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τα όργανα και τους θεσμούς της διοίκησης της εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση των γνώσεων τους πάνω στα βασικά δικαιώματα...

Υποέργο 9: Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών

Α. Εκπαιδευτική Ηγεσία
Η ενότητα στοχεύει στην απόκτηση μιας ευρείας αντίληψης του εκπαιδευτικού οργανισμού και του γενικότερου εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν / αναλύουν βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να...
Β. Σχολική Βία και Εκφοβισμός
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναλυθούν η έννοια της ενδοσχολικής βίας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού, οι τρόποι και οι μορφές εκδήλωσης τους, το ποιους αφορά και ποιοι εμπλέκονται. Θα αναλυθεί επίσης ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή...
Γ. Ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρακτική
Αρχικά γίνεται αναφορά στο θεωρητικό παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο που διέπει τις ΤΠΕ και στη συνέχεια αναλύονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές (ενδεικτικά αναφέρονται η εννοιολογική χαρτογράφηση, το ψηφιακό αποθετήριο μαθησιακών...
Δ. Έρευνα δράσης - Μελέτη περίπτωσης
Θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και θα επιχειρηθεί η σύνδεσή τους με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, μέσω συγκεκριμένων ερευνητικών εφαρμογών και παραδειγμάτων Το μάθημα θα έχει καθαρά...
Ε. Βασικές έννοιες προσχολικής και σχολικής ψυχολογίας
Η ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή της γνώσης της ψυχολογίας στην υπαρκτή σχολική πραγματικότητα. Περιλαμβάνει εφαρμογή των κύριων αρχών και τεχνικών της ψυχολογίας αναλύοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου. Εστιάζει στην ανάπτυξη...
Η. Οικογένεια και Σχολείο – Διαχείριση Προβληματικής Συμπεριφοράς στο σχολείο και στην οικογένεια
Αναλύονται οι έννοιες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, γίνεται ερμηνεία των προβληματικών συμπεριφορών (αίτια και παράγοντες), ενημέρωση σε θέματα επιθετικότητας, άγχους και πανικού, υπερκινητικότητας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και παρουσιάζεται...

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white