Καταστατικό

Της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΣΤΙTOYTO ΠΑΙΔΑΓΩΓIKΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΔIΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ι.ΙΙΕ.Μ.Δ.Ο.Ε.)

Στην Αθήνα σήμερα 22 Οκτωβρίου 1997 μεταξύ της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο τον Δ.Σ. Χρήστο Χρήστου αφ' ενός και αφ' ετέρου του Χρήστου Χρήστου που ενεργεί και για τον εαυτό του, της Ευαγγελίας Ηλιάκη- Σχοιναράκη, Δημητρίου Μπράτη, Μιχαήλ Χαζίρη, Ηλία Γηρούση, Ζήσιμου Κωνσταντόπουλου, Ηλία Ηλιόπουλου, Βασίλειου Παληγιάννη, Γεώργιου Γκάνιου, και Χρήστου Σαπρίκη, όλων μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ και κατοίκων Αθηνών, Ξενοφώντος 15Α' συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω:

Συνιστούμε Αστική (κατ'άρθρα 741 Και επ. ΑΚ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία (Ν.Π.Ι.Δ) που διέπεται από τους εξής ειδικότερους όρους:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1.

Η επωνυμία της εταιρείας, είναι: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" που μπορεί να εμφανίζεται με τα αρχικά "Ι.Π.Ε.Μ.Δ.Ο.Ε.", που θα τελεί υπό την αιγίδα της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Ελλάδας με την επωνυμία ΔΙΔΑ­ΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΟΕ ), με έδρα την Αθήνα και γραφεία στην Οδό Ξενοφώντος 15Α, εντός των Γραφείων τη ΔΟΕ., η διάρκειά της δε θα είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 2.

Σκοπός τον Ινστιτούτου είναι:

 1. Η έρευνα, μελέτη κατ επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων και ζητημάτων γενικώς, κυρίως δε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε έτσι επεξεργασμένα να τίθενται στον Κλάδο προς λήψη σχετικών αποφάσεων για την ανάδειξη, την προώθηση, και τη προβολή τους, με στόχο την υλοποίηση των επιστημονικών γι' αυτά πορισμάτων.
 2. Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιστη­μονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτε­ρικού ή του εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
 4. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευ­ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

 1. Η ανάθεση μελετών και ερευνών σε εκπαιδευτικούς με εμπειρία, γνώση και ενδιαφέρον, σε πανεπιστήμια και παιδαγωγικά τμήματα και σε ειδικούς επιστήμονες ερευνητές.
 2. Η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιστημονικές ενώσεις και σωματεία, ιδιαίτερα δε με ανάλογα Κέντρα άλλων εκπαιδευτικών οργανώσεων.
 3. Η ίδρυση παραρτημάτων της εταιρείας σε άλλες πόλεις, με τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων μελών της ΔΟΕ, εφόσον αυτό επιβάλλε­ται από τι περιστάσεις
 4. Η επιμέλεια έκδοσης του Επιστημονικού Βήματος του Δασκάλου.

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 3

Πόροι τον Ινστιτούτου είναι:

 1. Δραχμές 200.000 που διέθεσε ήδη η ΔΟΕ στο Ταμείο του Ινστιτού­του ποσό που αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της εταιρείας.
 2. Επιχορήγηση κάθε φορά που είναι αναγκαία από τον προυπολογι­σμό της ΔΟΕ το ύψος της οποίας εγκρίνεται κάθε φορά από πρόταση των αντιπροσώπων της ΔΟΕ ύστερα από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετικό αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
 3. Έκτακτη επιχορήγηση εκ μέρους της ΔΟΕ, που αποφασίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. του Ινστιτούτου και η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 δραχμές κάθε χρό­νο. Για μεγαλύτερο ποσό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των αντιπρο­σώπων της.
 4. Έσοδα από τυχόν εκδόσεις τον Ινστιτούτου.
 5. Έσοδα από τυχόν εκμετάλλευση και αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης ή άλλων φορέων μετά από απόφαση τον Δ.Σ. της ΔΟΕ.
 6. Τα κέρδη από διάφορες προμήθειες και συμβάσεις, τα οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που μπορεί να χορηγηθούν από οποιονδήποτε φορέα δη­μόσιο ή ιδιωτικό, οι προμήθειες από δάνεια ή οι τόκοι από τις καταθέσεις ή την εκμετάλλευση των κεφαλαίων του, τα πάσης φύσεως έσοδα από την εκμετάλλευση κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις εκδόσεις, δωρεές, κληροδοτήματα κ.λ.π. Για την αποδοχή της χρηματοδότησης από ιδιώτες ή φορείς απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρθρο 4

Η εταιρεία-Ινστιτούτο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο - Επιστημονικό Διευθυντή, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα,. τον Ταμία και τρία μέλη. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα αξιώματά τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ . της Ομοσπονδίας, για διετή (2ετή) θητεία, που αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα, (όπως παραπάνω αναφέρεται) και λήγει με τη συγκρότηση τον επόμενου Δ.Σ. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ πρέπει μέσα σε 10 το πολύ μέρες από τη δική του συγκρό­τηση να προβεί στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Πάλι με από­φαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ είναι δυνατόν να ανακληθεί μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ή κατ ολόκληρο το Δ.Σ., αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και τρέπει να γίνει ο ορισμός άλλου μέλους ή μελών.

Στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου μετέχουν υποχρεωτικά δύο μέλη από τον εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που υποδεικνύονται από αυτό και προέρχονται από τα δύο πρώτα σε. ψήφους ψηφοδέλτια εκλογής του, τον Επιστημονικό Διευθυντή πού επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, τον ορίζονται επίσης από το Δ.Σ. Της ΔΟΕ με βάση την αρχή της αναλογικότητας όπως θεμελιώνεται από τις εκλογικές καταγραφές του τελευταίου κάθε φορά Συνεδρίου της ΔΟΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 4 μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συντάσσει εσωτερικό κα­νονισμό λειτουργίας, που τίθεται στην έγκριση τον Δ.Σ. της ΔΟΕ και στη Γενική Συνέλευση τον Κλάδου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ινστιτούτου απαρτίζεται από τους:

 1. Γεώργιο Δήμου ως Πρόεδρο-Επιστημονικό Διευθυντή
 2. Ευαγγε­λία Σχοιναράκη-Ηλιάκη ως Αντιπρόεδρο,
 3. Κώστα Παπαχρήστου ως Γραμματέα,
 4. Βασίλειο Παληγιάννη ως Ταμία,
 5. Χαράλαμπο Λιακόπου­λο
 6. Γιάννη Παπαγρηγορίου και
 7. Θωμά Μπάκα ως μέλη. Ειδικώς του Συμβουλίου αυτού η θητεία λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα τον Δ.Σ από αυτό της ΔΟΕ που θα προέλθει από τις εκλογές του 1999 έτους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 5

 1. Ο Πρόεδρος:
  • Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Γ. και διευθύνει τη συζήτηση σ' αυτές.
  • Εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε όλες του τις προς τρίτους σχέσεις κατ τα δικαστήρια.
  • Επιβλέπει την όλη λειτουργία του Ινστιτούτου και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των σχετικών με τους στόχους του αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ.
  • Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και παραστατικά εξό­δων και εσόδων τον Ινστιτούτου και με τον Γραμματέα τα άλλα έγγραφα.
  • Παρουσιάζει στη Γ.Σ. της ΔΟΕ τα αποτελέσματα των εργασιών του Ινστιτούτου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του συμβουλίου και εισηγείται την έγκριση προγραμματισμού, ενεργειών κατ αποφάσεων, που απαιτούν έ­γκριση.
 2. Ο Αντιπρόεδρος:
  • Αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμε­νο να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσει το Ινστι­τούτο και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που με απόφαση του Δ.Σ. του α­νατίθεται.
 3. Ο Γραμματέας: έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών -του Ινστιτούτου καθώς και για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών τον Δ.Σ. την φύλαξη της σφραγίδας και την επιμέλεια της τυχόν βιβλιοθήκης του, και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας.
 4. Ο Ταμίας: Έχει την ευθύνη για τη συνολική οικονομική διαχείρι­ση του Ινστιτούτου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρω­μών και τα παραστατικά εσόδων-εξόδων και συντάσσει και εισηγείται τον οικονομικό απολογισμό και Προϋπολογισμό της εταιρείας.
 5. Τα μέλη: Συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και α­ναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν με απόφαση τον Δ.Σ. προς την κατεύθυνση της επιτυχέστερης πραγμάτωσης του σκοπού του Ιν­στιτούτου.

Κάθε μέλος που παραιτείται ή με οποιοδήποτε τρόπο εκλείπει αντικα­θίσταται με απόφαση τον Δ.Σ . της Ομοσπονδίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 6

Το Ινστιτούτο τελεί υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ για τον οποίο και είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. του Ινστιτούτου να υποβάλει κάβε χρόνο προς τη συνέλευση αυτή (μέσω του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας) διοικητικό και οικονομικό απολογισμό προς έγκριση. Εξυπακούεται πως αν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν από την Εταιρεία όλα τα φυσικά μέλη που τη συνέστησαν, αυτή θα συνε­χίσει να υφίσταται με μόνα μέλη τον τη ΔΟΕ και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 7

Η εταιρεία λύεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της ΔΟΕ, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένα) των αντιπροσώπων, με απαραίτητη βέβαια την απαρτία, όπως ο­ρίζεται από το Καταστατικό της ΔΟΕ και η όποια εκείνη τη στιγμή υπάρ­χουσα περιουσία της; μετά βεβαίως την αφαίρεση τυχόν οφειλών ή υπο­χρεώσεών της, περιέρχεται αυτούσια και άνευ άλλον τινός στη Διδασκαλι­κή Ομοσπονδία. Για όλα τα Θέματα που δεν προβλέπονται ή που δημιουργούνται αρμόδιο κατ’ αρχήν είναι το Δ.Σ. της ΔΟΕ και αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΔΟΕ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white