Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία-Ινστιτούτο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο - Επιστημονικό Διευθυντή, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα,. τον Ταμία και τρία μέλη. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα αξιώματά τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ . της Ομοσπονδίας, για διετή (2ετή) θητεία, που αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα, (όπως παραπάνω αναφέρεται) και λήγει με τη συγκρότηση τον επόμενου Δ.Σ. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ πρέπει μέσα σε 10 το πολύ μέρες από τη δική του συγκρό­τηση να προβεί στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου. Πάλι με από­φαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ είναι δυνατόν να ανακληθεί μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ή κατ ολόκληρο το Δ.Σ., αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και τρέπει να γίνει ο ορισμός άλλου μέλους ή μελών.

Στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου μετέχουν υποχρεωτικά δύο μέλη από τον εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που υποδεικνύονται από αυτό και προέρχονται από τα δύο πρώτα σε. ψήφους ψηφοδέλτια εκλογής του, τον Επιστημονικό Διευθυντή πού επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, τον ορίζονται επίσης από το Δ.Σ. Της ΔΟΕ με βάση την αρχή της αναλογικότητας όπως θεμελιώνεται από τις εκλογικές καταγραφές του τελευταίου κάθε φορά Συνεδρίου της ΔΟΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον 4 μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου συντάσσει εσωτερικό κα­νονισμό λειτουργίας, που τίθεται στην έγκριση τον Δ.Σ. της ΔΟΕ και στη Γενική Συνέλευση τον Κλάδου.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ινστιτούτου απαρτίζεται από τους:

  1. Γεώργιο Δήμου ως Πρόεδρο-Επιστημονικό Διευθυντή
  2. Ευαγγε­λία Σχοιναράκη-Ηλιάκη ως Αντιπρόεδρο,
  3. Κώστα Παπαχρήστου ως Γραμματέα,
  4. Βασίλειο Παληγιάννη ως Ταμία,
  5. Χαράλαμπο Λιακόπου­λο
  6. Γιάννη Παπαγρηγορίου και
  7. Θωμά Μπάκα ως μέλη. Ειδικώς του Συμβουλίου αυτού η θητεία λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα τον Δ.Σ από αυτό της ΔΟΕ που θα προέλθει από τις εκλογές του 1999 έτους.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white