Σύντομη Περιγραφή

Η επωνυμία της εταιρείας, είναι: "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" που μπορεί να εμφανίζεται με τα αρχικά "Ι.Π.Ε.Μ.Δ.Ο.Ε.", που θα τελεί υπό την αιγίδα της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Ελλάδας με την επωνυμία ΔΙΔΑ­ΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΟΕ ), με έδρα την Αθήνα και γραφεία στην Οδό Ξενοφώντος 15Α, εντός των Γραφείων τη ΔΟΕ., η διάρκειά της δε θα είναι αορίστου χρόνου.

Σκοπός τον Ινστιτούτου είναι:

  1. Η έρευνα, μελέτη κατ επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων και ζητημάτων γενικώς, κυρίως δε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε έτσι επεξεργασμένα να τίθενται στον Κλάδο προς λήψη σχετικών αποφάσεων για την ανάδειξη, την προώθηση, και τη προβολή τους, με στόχο την υλοποίηση των επιστημονικών γι' αυτά πορισμάτων.
  2. Η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιστη­μονικών πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτε­ρικού ή του εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
  4. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών θεμάτων σε ευ­ρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

  1. Η ανάθεση μελετών και ερευνών σε εκπαιδευτικούς με εμπειρία, γνώση και ενδιαφέρον, σε πανεπιστήμια και παιδαγωγικά τμήματα και σε ειδικούς επιστήμονες ερευνητές.
  2. Η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιστημονικές ενώσεις και σωματεία, ιδιαίτερα δε με ανάλογα Κέντρα άλλων εκπαιδευτικών οργανώσεων.
  3. Η ίδρυση παραρτημάτων της εταιρείας σε άλλες πόλεις, με τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων μελών της ΔΟΕ, εφόσον αυτό επιβάλλε­ται από τι περιστάσεις
  4. Η επιμέλεια έκδοσης του Επιστημονικού Βήματος του Δασκάλου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν είστε επιμορφώμενος ή επιμορφωτής μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση
Επιμορφωτής | Επιμορφούμενος

Επικοινωνία

Νίκης 33, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3314837
Fax: 210 3212785
E-mail: mail[at]ipem-doe[dot]gr

Χάρτης

logo white